PRODUCENCI
Wersje językowe
ZALOGUJ SIĘ
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Zwroty i reklamacje

Informacja dla konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość


Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku Wyrobów Medycznych , ze względu na ich charakter (wyroby medyczne wspierające leczenie chorób skórnych, ze względu na warunki higieny, towar nie może być przedmiotem zwrotu.

Prosimy pamiętać, że niektóre produkty oferowane w naszym Sklepie stanowią Wyrób Medyczny opatrzony logo CE.

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381 z późniejszymi zmianami) produkty lecznicze i wyroby medyczne (posiadające europejski certyfikat jakości CE) nie podlegają zwrotowi.


Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w postaci pisma wysłanego pocztą tradycyjną na adres: PHU”MICHAŁ” Liliana Michalska lub pocztą elektroniczną na adres: twojezdrowenogi.com

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy od Państwa przesyłkę zwrotną. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 


Jeżeli otrzymali Państwo rzecz, to proszę odesłać lub przekazać ją nam na adres: ul. Chrobrego 11, 50-254 Wrocław, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jednocześnie sugerujemy, aby były to nieużywanie produkty. Z tego względu radzimy ostrożnie sprawdzać otrzymane produkty, aby nie usuwać przyczepionych metek ani nie ubrudzić artykułów.

Reklamacje

Podstawa reklamacji: z tytułu rękojmi.

Data zawarcia umowy: dotyczy Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku.

Podstawa prawna: ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne pows zechnie obowiązujące przepisy prawa.

Podstawowe przesłanki odpowiedzialności sprzedawcy:  Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

WADA FIZYCZNA

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili.

Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. W szczególności sprzedany Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli:

 1. nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia;
 4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

Jeżeli Klientem jest konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na sprzedanym Produkcie swojej nazwy, znaku towarow tego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Sprzedany Produkt ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

WADA PRAWNA

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.

ZWOLNIENIE SPRZEDAWCY OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. Gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży są Produkty oznaczone tylko co do gatunku albo Produkty mające powstać w przyszłości, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy Klientem jest Konsument.

Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem za to, że sprzedany Produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

Podstawowe uprawnienia Konsumenta: Niniejsze uprawnienia mają co do zasady charakter równorzędny, co oznacza, że Klient ma możliwość korzystania od razu zarówno z pierwszej, jak i drugiej grupy uprawnień:

1) Grupa: obniżenie ceny /zwrot pieniędzy

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta
wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie spowodował zadośćuczynienia obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

Jeżeli spośród sprzedanych Produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Produktów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Produktów wadliwych.

2) Grupa: naprawa/wymiana

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego  w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z
drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

Jeśli chcesz, abyśmy naprawili, wymienili lub zwrócili zapłatę za produkt zgodnie z obowiązującą Umową i  okaże się, że ów produkt:

 • był nienależycie użytkowany,nadużywany, otoczony niedbałością lub niewystarczającą opieką, zaniedbany, uległ uszkodzeniu lub był przechowywany w niewłaściwych warunkach, lub
 • uległ wypadkowi lub uszkodzeniu spowodowanemu niewłaściwymi próbami modyfikacji lub naprawy, lub
 • był obsługiwany lub używany w sposób niezgodny z zaleceniami producenta produktu lub naszymi,lub
 • uległ normalnemu zużyciu to po dostarczeniu do nas, możemy według własnego uznania nie podejmować pozytywnej decyzji  o naprawie, wymianie lub zwrocie zapłaty za produkt oraz możemy zażądać uiszczenia wszelkich uzasadnionych kosztów przesyłki oraz obsługi zgodnie z aktualnym cennikiem opłat i kosztów standardowych, a także obciążyć twoją kartę kredytową, bądź też wykorzystać inne szczegóły dotyczące płatności przekazane nam podczas dokonania zamówienia. W zakresie dozwolonym przepisami prawa nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia, koszty, szkody, opłaty, wydatki wynikające z wykonania powyższego postanowienia.

Reklamacji nie podlegają :  

 • naturalne zużywanie się produktu
 •  uszkodzenia mechaniczne (otarcie, rozerwanie, naderwanie bądź zadrapanie, przetarcie, rozerwanie, uszkodzenie paznokciem, itp.)
 •  uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji,
 •  uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania skarpet, podkolanówek i art.pończoszniczych
 •  przebarwienia powstałe w wyniku noszenia
 •  nietrzymanie silikonu spowodowane zatłuszczeniem podczas użytkowania
 •  wygoda noszenia, trudność w zakładaniu produktów, dyskomfort w odczuwaniu ucisku,

Od momentu wejścia w posiadanie produktu jesteś zobowiązany do ich przechowywania i należytego obchodzenia się z nimi. Produkt musi zostać zwrócony do nas w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany produkt powinien być nieużywany, pozbawiony zapachu, czysty i z przyczepionymi metkami, a ponadto zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Ważne terminy reklamacyjne:

1 rok domniemania istnienia wady w chwili wydania Produktu:

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Jeżeli Klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.

2 lata odpowiedzialności Sprzedawcy:

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości przed upływem pięciu lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanego Produktu stosuje się przepisy dotyczące wady fizycznej, z tym że bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

Miejsce i sposób złożenia reklamacji:

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

 • osobiście lub pisemnie na adres: ul. Chrobrego 11; 50-254 Wrocław,
 • telefonicznie: (71) 372-24-49,
 • w formie elektronicznej na adres: biuro@rajstopy.wroclaw.pl 


Opis reklamacji:

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji poniższych informacji - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę:

 1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności wady,
 2. żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży
 3. danych kontaktowych składającego reklamację.


Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Dostarczenie reklamowanego produktu:

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy,
Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: ul. Chrobrego 11, 50-254 Wrocław. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności/wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa powyżej nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta oraz nie narusza prawa Klienta w przypadku złożenia reklamacji na podstawie rękojmi żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź sprzedawcy:

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl